» MODLITWY

MODLITWY

Msza św. po łacinie

ANT. AD INTROITUM Mt 18, 3
Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli,
non intrabitis in regnum caelorum.

COLECTA
Deus, qui innocentiam diligis et humiles exaltas,
da nobis, ut exemplo beatorum Francisci et Hyacinthae,
puritate cordis tibi servientes,
in regnum caelorum introire mereamur.
Per Dominum.

SUPER OBLATA
Respice, Domine,
munera et preces famulorum tuorum,
ut et delicta nostra miseratus absolvas
et ad te peccatores benignus convertas.
Per Christum.

ANT. AD COMMUNIONEM cf. Mt 11, 25
Confiteor tibi, Domine caeli et terrae,
quia parvulis revelasti mysteria regni.

POST COMMUNIONEM
Sacramenta quae sumpsimus, Domine,
illam nobis dilectionem accendant,
qua beati tui Franciscus et Hyacintha,
tibi soli adhaerere ferventes,
toto corde pro omnium salute se impendere studuerunt.
Per Christum.

LECTIONES

LECTIO I I Sam 3, 1.3-10:
«Loquere, Domine, quia audit servus tuus»
In illis diebus, puer Samuel ministrabat Domino…

PS. RESP. Lc 1, 46-52
R. (cf. 52b): Dominus exaltavit humiles.

ALLELUIA Ps 118 (119), 130
Declaratio sermonum tuorum illuminat
et intellectum dat parvulis.

EVANG. Mt 18, 1-5.10:  
«Quicumque humiliabitur se sicut parvulus iste, hic est maior in regno caelorum»
In illo tempore, accesserunt discipuli ad Iesum…
Videte.

Msza św. po polsku

20 lutego

BŁ. FRANCISZKA I HIACYNTY MARTO

MSZA 1

ANTYFONA NA WEJŚCIE  Mt 18, 3
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

KOLEKTA
Boże nieskończenie dobry,
który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych
spraw abyśmy, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę,
w prostocie serca Tobie służyli
i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA NAD DARAMI
Pokornie Cię prosimy, Panie,
abyś przyjął uwielbienie,
jakie Ci składamy, zanosząc nasze błagania i dary,
odpuść nam nasze winy
i daj radość z nawrócenia grzeszników.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ  por.  (Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

MODLIWA PO KOMUNII
Przez ten Boski sakrament, który przyjęliśmy,
rozpal w nas Panie godną podziwu miłość,
która doprowadziła błogosławionych Franciszka i Hiacyntę
do całkowitego oddania się Tobie
i rozmiłowania w zbawieniu wszystkich ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

PIERWSZE CZYTANIE  1 Sam 3, 1.3-10
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY Łk 1, 46-48.49-52(R.52b)
Refren: Pan wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Psalm 118(119), 130
Aklamacja: Alleluja
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.
Aklamacja: Alleluja

EWANGELIA  Mt 18, 1-5

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».
Oto słowo Pańskie

1 Tłumaczenie nieoficjalne

litania

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH FRANCISZKA I HIACYNTY

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.
Matko Boża Bolesna, módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel, módl się za nami.

Błogosławiony Franciszku Marto, módl się za nami.
Błogosławiona Hiacynto Marto, módl się za nami.

[Tytuły z Pisma Świętego]
Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.

Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie, módlcie się za nami.
Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa, módlcie się za nami.
Maluczcy wybrani przez Ojca, módlcie się za nami.
Doskonali orędownicy cudów Bożych, módlcie się za nami.
Wzory synowskiego oddania się, módlcie się za nami.
Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa, módlcie się za nami.

[Tytuły z orędzia fatimskiego]
Powiernicy Anioła Pokoju, módlcie się za nami.
Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii, módlcie się za nami.
Adorujący razem z Aniołem Eucharystii, módlcie się za nami.
Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce, módlcie się za nami.
Widzący Światło, które jest Bogiem, módlcie się za nami.
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę, módlcie się za nami.
Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi, módlcie się za nami.
Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca, módlcie się za nami.
Głosiciele słowa Matki Boga, módlcie się za nami.
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi, módlcie się za nami.
Wypełniający zamysły Najwyższego, módlcie się za nami.
Wierni depozytariusze orędzia, módlcie się za nami.
Posłannicy Pani Różańcowej, módlcie się za nami.
Misjonarze próśb Maryi, módlcie się za nami.
Niosący wezwania z Nieba, módlcie się za nami.
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi, módlcie się za nami.
Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie, módlcie się za nami.
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.
Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego, módlcie się za nami.
Służący chorym i ubogim, módlcie się za nami.
Wynagradzający za zniewagi grzeszników, módlcie się za nami.
Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi, módlcie się za nami.
Lilie niewinności rozsiewające woń świętości, módlcie się za nami.
Perły lśniące szczęśliwością, módlcie się za nami.
Serafini miłości u stóp Pana, módlcie się za nami.
Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia, módlcie się za nami.
Wspomagający ubogich, módlcie się za nami.
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników, módlcie się za nami.
Mężni w czasach przeciwności, módlcie się za nami.

[Tytuły nadane przez Kościół]
Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa, módlcie się za nami.
Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka, módlcie się za nami.
Uczniowie w szkole Maryi, módlcie się za nami.
Apelujący do ludzkość, módlcie się za nami.
Owoce drzewa świętości, módlcie się za nami.
Dary dla Kościoła powszechnego, módlcie się za nami.
Boże znaki dla Ludu Bożego, módlcie się za nami.
Świadkowie łaski Bożej, módlcie się za nami.
Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego, módlcie się za nami.
Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga, módlcie się za nami.
Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem, módlcie się za nami.
Wstawiający się u Boga za grzeszników, módlcie się za nami.
Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju, módlcie się za nami.
Lampy oświecające ludzkość, módlcie się za nami.
Przyjazne światła oświetlające wielu, módlcie się za nami.
Luminarze na drogach ludzkości, módlcie się za nami
Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach, módlcie się za nami.
Świece, które Bóg zapalił, módlcie się za nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Modlitwa na zakończenie
Boże nieskończenie dobry,
który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych
spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę,
w prostocie serca Tobie służyli
i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródła:
Homilia papieża Jana Pawła II podczas ceremonii beatyfikacji Czcigodnych Franciszka i Hiacynty
List Duszpasterski Konferencji Episkopatu Portugalii poświęcony beatyfikacji pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto
Wspomnienia Siostry Łucji
Teksty liturgiczne ze wspomnienia błogosławionych Franciszka i Hiacynty

Modlitwa o KanonizacjĘ

Franciszek (11.6.1908 – 4.4.1919) i Hiacynta (11.3.1910 – 20.2.1920) urodzili się na terenie parafii Fatima (Portugalia). W domu rodzinnym poznali naukę chrześcijańską. W roku 1916 razem z kuzynką Łucją trzy razy widzieli Anioła, a w 1917 – sześć razy Najświętszą Dziewicę. Anioł i Maryja wzywali ich do modlitwy i pokuty za odkupienie grzechów, aby uzyskać nawrócenie grzeszników i o pokój na świecie. Od tej chwili ożywiało ich jedynie pragnienie spełniania próśb Anioła i Maryi. Wypełniając to pragnienie podążali drogą ku doskonałości.
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Hiacyntę i Franciszka 13 maja 2000 r. w Fatimie.

MODLITWA O KANONIZACJĘ

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w najgłębszej pokorze. Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam za objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra naszych dusz, przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym błogosławionych Hiacyntę i Franciszka udzielając nam za ich wstawiennictwem łaski, o które Cię pokornie prosimy. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

O otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Hiacynty i bł. Franciszka prosimy powiadomiæ: Secretariado dos Pastorinhos,
Apartado 6, P-2496-908 FATIMA, Portugal

Imprimatur: Fatimae, 13 Maii 2010
†Antonius, Episc. Leir.-Fatimensis